شرکت نوین معدن

تاريخجه و رزومه شركت فني مهندسي نوين معدن شركت فني مهندسي نوين معدن در سال 1381 از سازمان صنايع ملي ايران به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران منتقل و بعنوان يك شركت صد در صد دولتي تحت پوشش سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و با دريافت رتبه 2 در رشته آماده سازي، اكتشاف و استخراج معادن از سازمان مديريت و برنامه ريزي، فعاليت خود را آغاز نموده است. طبق اساسنامه ، محدوده فعاليت شركت فني مهندسي نوين معدن شامل موارد زير ميباشد: مديريت، اجرا و بهره برداري از طرح هاي صنايع معدني تا محصول نهائي انجام فعاليتهاي اكتشاف، استخراج و فرآوري معادن مطالعات اوليه فني و اقتصادي طراحي پروژه هاي صنعتي و معدني همكاري با شركتها و طرحهاي صنعتي و معدني داخلي و خارجي تامين اعتبار موردنياز از منابع داخلي و خارجي بمنظور اجراي طرحهاي صنعتي و معدني در مهرماه سال 1391 صد در صد سهام شركت فني مهندسي نوين معدن از بخش دولتي به بخش خصوصي انتقال يافته و در حال حاضر اين شركت بعنوان يك شركت خصوصي در حال فعاليت مي باشد.

سابقه فعالیت