توسعه ۱۱۷درصدی دانش معدنی و اکتشاف

رازونشیب‌های موجود در بازار مواد معدنی به ویژه در ۲ تا ۳سال اخیر باعث شد تولیدکنندگان محصولات معدنی و همچنین مسئولان مربوط بر آن باشند تا محصولی با ارزش افزوده بیشتر را راهی بازارهای صادراتی کنند. در نتیجه باید بیش از هر زمان دیگری به موضوع اکتشافات توجه می‌شد. خوشبختانه اقدامات در این زمینه حاکی از توسعه ۱۱۷درصدی دانش معدنی و اکتشافات در دولت دوازدهم است.